Strahlenmonstranz

Strahlenmonstranz

Fritz Schwerdt: Strahlenmonstranz