HPIM7088

Strahlenmonstranz

Fritz Schwerdt. Strahlenmonstranz